Ignition

Spark Plug (ILZKAR8J8SY) (Ngk)
12290-5PA-A01
$31.78
$20.98
$31.78
$20.98
Spark Plug (ILZKAR8H8S) (Ngk)
12290-59B-003
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC 5-DOOR,
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC SEDAN
$25.62
$16.91
$25.62
$16.91
Spark Plug (DILKAR7H11GS) (Ngk)
12290-RDF-A01
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD COUPE,
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC SEDAN,
  • CR-V 5-DOOR
$36.15
$23.86
$36.15
$23.86
Spark Plug (DXE22HCR11S) (Denso)
12290-5R0-004
Fits:
 • Honda:
  • FIT 5-DOOR
$36.15
$23.86
$36.15
$23.86
Spark Plug (DILZKR7B11G) (Ngk)
12290-R9P-A01
Fits:
 • Honda:
  • PILOT 5-DOOR,
  • RIDGELINE SEDAN
$44.93
$29.66
$44.93
$29.66
Spark Plug (DILZKAR7C11S) (Ngk)
12290-5R0-003
Fits:
 • Honda:
  • FIT 5-DOOR
$36.15
$23.86
$36.15
$23.86
Spark Plug (ILZKAR7E11S) (Ngk)
12290-5K0-A01
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD HYBRID SEDAN,
  • ACCORD PLUG-IN SEDAN
$45.17
$29.81
$45.17
$29.81
Spark Plug (SXU22HCR11) (Denso)
12290-R70-A02
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD COUPE,
  • ACCORD SEDAN
$42.97
$28.36
$42.97
$28.36
Spark Plug (SILKR8B8DS) (Ngk)
12290-R1Z-A01
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC NGV SEDAN
$25.62
$16.91
$25.62
$16.91
Spark Plug (DXU22HCRD11S) (Denso)
12290-R1A-A01
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC SEDAN,
  • HR-V 5-DOOR
$22.60
$14.92
$22.60
$14.92
Spark Plug (DILZKR7A11G) (Ngk)
12290-R71-L01
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD COUPE,
  • ODYSSEY 5-DOOR,
  • PILOT 5-DOOR
$25.62
$16.91
$25.62
$16.91
Spark Plug (DIFR6D13) (Ngk)
12290-RB0-J11
Fits:
 • Honda:
  • CR-Z HATCHBACK
$44.93
$29.66
$44.93
$29.66
Spark Plug (DILFR6J11) (Ngk)
12290-RW0-003
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC HYBRID SEDAN,
  • INSIGHT
$36.15
$23.86
$36.15
$23.86
Spark Plug (DILZKR7A11DS) (Ngk)
12290-RN0-A01
Fits:
 • Honda:
  • PILOT 5-DOOR
$36.15
$23.86
$36.15
$23.86
Spark Plug (DILZKR7B11GS) (Ngk)
12290-R41-L01
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD COUPE,
  • ACCORD SEDAN,
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC SEDAN,
  • HR-V 5-DOOR
$36.15
$23.86
$36.15
$23.86
Spark Plug (ILZKR7B11) (Ngk)
12290-R70-A01
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD COUPE,
  • ACCORD SEDAN,
  • CROSSTOUR 5-DOOR,
  • ODYSSEY 5-DOOR,
  • PILOT 5-DOOR,
  • RIDGELINE SEDAN
 • 1 more
$25.62
$16.91
$25.62
$16.91
Spark Plug (SXU22HCR11S) (Denso)
12290-R40-A02
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD COUPE,
  • ACCORD SEDAN,
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC SEDAN,
  • CR-V 5-DOOR,
  • CROSSTOUR 5-DOOR
 • 1 more
$22.60
$14.92
$22.60
$14.92
Spark Plug (DIFR6A13G) (Ngk)
12290-RB0-J01
Fits:
 • Honda:
  • CR-Z HATCHBACK
$36.15
$23.86
$36.15
$23.86
Spark Plug (DILFR6F11G) (Ngk)
12290-RBJ-003
Fits:
 • Honda:
  • INSIGHT
$25.62
$16.91
$25.62
$16.91
Spark Plug (DXE22HQR-D11S) (Denso)
12290-5A2-A02
Replaces: 12290-5A2-A01
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD COUPE,
  • ACCORD SEDAN,
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC SEDAN,
  • CR-V 5-DOOR
$22.60
$14.92
$22.60
$14.92
Spark Plug (DK20PR-D13) (Denso)
12290-RTW-004
Fits:
 • Honda:
  • CR-Z HATCHBACK
$45.70
$30.16
$45.70
$30.16
Bolt, Spark Plug Coil
12216-RNA-A00
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC NGV SEDAN,
  • CIVIC SEDAN
$5.25
$3.47
$5.25
$3.47
Collar, Spark Plug Coil
12215-RNA-A00
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC NGV SEDAN,
  • CIVIC SEDAN
$9.90
$6.53
$9.90
$6.53
Spark Plug (ILZKR7B-11S) (Ngk)
12290-R40-A01
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD SEDAN,
  • CR-V 5-DOOR
$25.62
$16.91
$25.62
$16.91
Spark Plug (ILFR6J-11K) (Ngk)
12290-RMX-013
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC HYBRID SEDAN
$22.60
$14.92
$22.60
$14.92
Spark Plug (IZFR5K11) (Ngk)
9807B-5517W
Fits:
 • Honda:
  • ODYSSEY 5-DOOR,
  • PILOT 5-DOOR,
  • RIDGELINE SEDAN
$22.60
$14.92
$22.60
$14.92
Spark Plug (SKJ20DR-M11S) (Denso)
9807B-561CW
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC SEDAN
$22.60
$14.92
$22.60
$14.92
Spark Plug (IZFR6K-11S) (Ngk)
9807B-561BW
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC SEDAN
$22.60
$14.92
$22.60
$14.92
Spark Plug (SK20HPR-L11) (Denso)
12290-RMX-014
Replaces: 12290-RMX-004
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC HYBRID SEDAN
$22.60
$14.92
$22.60
$14.92
Spark Plug (SK22PR-M11S) (Denso)
98079-571CV
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC SEDAN
$22.60
$14.92
$22.60
$14.92
Spark Plug (IFR7F-8DS) (Ngk)
98079-578BU
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC NGV SEDAN
$22.60
$14.92
$22.60
$14.92
Spark Plug (IZFR6K13) (Iridium) (Ngk)
12290-RB1-003
Replaces: 9807B-56A7W
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD COUPE,
  • ACCORD SEDAN,
  • FIT 5-DOOR
$22.60
$14.92
$22.60
$14.92
Spark Plug (SKJ20DR-M13) (Iridium) (Denso)
12290-RB1-004
Fits:
 • Honda:
  • FIT 5-DOOR
$40.12
$26.48
$40.12
$26.48
Seal, Spark Plug T
12342-RYE-004
Replaces: 12342-P08-004, 12342-P2F-A01, 12342-P8A-A01, 12342-RCA-A01
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD 5-DOOR,
  • ACCORD COUPE,
  • ACCORD HYBRID SEDAN,
  • ACCORD SEDAN,
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC HATCHBACK,
  • CIVIC HYBRID SEDAN,
  • CIVIC SEDAN,
  • CR-V 5-DOOR,
  • CROSSTOUR 5-DOOR,
  • DEL SOL COUPE,
  • INSIGHT,
  • ODYSSEY 5-DOOR,
  • PILOT 5-DOOR,
  • RIDGELINE SEDAN
 • 10 more
$3.30
$2.18
$3.30
$2.18
Spark Plug (ILFR6J-11K) (Ngk)
12290-RMX-003
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC HYBRID SEDAN
$22.60
$14.92
$22.60
$14.92
Spark Plug (SKJ16DR-M11) (Denso)
9807B-5515W
Fits:
 • Honda:
  • PILOT 5-DOOR
$22.60
$14.92
$22.60
$14.92
Seal, Spark Plug Tube (Nok)
12342-PCX-004
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD COUPE,
  • ACCORD SEDAN,
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC HATCHBACK,
  • CIVIC SEDAN,
  • CR-V 5-DOOR,
  • ELEMENT 5-DOOR,
  • S2000 COUPE
 • 3 more
$4.83
$3.19
$4.83
$3.19
Spark Plug (SK16PR-L11)
98079-5515V
Replaces: 98079-5517V
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC HYBRID SEDAN
$22.60
$14.92
$22.60
$14.92
Spark Plug (PK22PR-L11S) (Denso)
98079-571CH
Fits:
 • Honda:
  • S2000 COUPE
$22.60
$14.92
$22.60
$14.92
Spark Plug (IZFR6K-11) (Ngk)
9807B-5617W
Replaces: 12290-PND-A01
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD COUPE,
  • ACCORD HYBRID SEDAN,
  • ACCORD SEDAN,
  • CIVIC HATCHBACK,
  • CR-V 5-DOOR,
  • ELEMENT 5-DOOR
 • 1 more
$22.60
$14.92
$22.60
$14.92
Spark Plug (PFR7G-11S) (Ngk)
98079-571BH
Fits:
 • Honda:
  • S2000 COUPE
$22.60
$14.92
$22.60
$14.92
Spark Plug (SKJ20DR-M11) (Denso)
9807B-5615W
Replaces: 12290-PND-A02
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD COUPE,
  • ACCORD HYBRID SEDAN,
  • ACCORD SEDAN,
  • CIVIC HATCHBACK,
  • CR-V 5-DOOR
$22.60
$14.92
$22.60
$14.92
Spark Plug (SKJ20DR-M13) (Denso)
9807B-56A5W
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD SEDAN,
  • FIT 5-DOOR
$22.60
$14.92
$22.60
$14.92
Spark Plug
8-97170-268-0
Replaces: 8-97111-376-0
Fits:
 • Honda:
  • PASSPORT SEDAN
$20.52
$13.54
$20.52
$13.54
Seal, Spark Plug Tube (Koyo)
12342-P2A-005
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC HYBRID SEDAN,
  • CIVIC SEDAN,
  • INSIGHT,
  • PILOT 5-DOOR
$4.83
$3.19
$4.83
$3.19
Spark Plug A (ILZFR5A11) (Stamp A) (Ngk)
12290-PHM-A01
Fits:
 • Honda:
  • INSIGHT
$24.47
$16.15
$24.47
$16.15
Spark Plug (PKJ20CR-M11) (Denso)
12290-PGE-A01
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC SEDAN
$22.60
$14.92
$22.60
$14.92
Spark Plug (PZFR6F-11) (Ngk)
98079-5614N
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC SEDAN,
  • PRELUDE COUPE
$22.60
$14.92
$22.60
$14.92
Spark Plug (PFR7N-D) (Ngk)
12290-PMS-305
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC SEDAN
$22.60
$14.92
$22.60
$14.92
Spark Plug
8-97125-969-0
Replaces: 8-92063-303-0
Fits:
 • Honda:
  • PASSPORT SEDAN
$13.00
$8.58
$13.00
$8.58